Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Có vai trò là bộ phận tham mưu và quản lý kinh tế, tài chính phục vụ công tác khám chữa bệnh và mọi hoạt động của Bệnh viện.

- Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

- Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

- Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các khoa phòng tại đơn vị.

- Kiểm soát việc mua sắm, sửa chữa, xây dựng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hàng năm cho Ban giám đốc bệnh viện.

- Tham mưu và giúp Bán giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Bệnh viện.

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích