Thành tích bệnh viện

1. Danh hiệu:

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

2008

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2009

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2010

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2011

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

2012

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

2014

 

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2. Hình thức:

Năm

Hình thức

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2005

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2005

Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2009

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2010

Bằng khen Bộ Y tế Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2010

Quyết định số 447/QĐ-BYT ngày 18/02/2011 của Bộ Y tế

2011

Cờ thi đua về Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2011

Bằng khen Bộ Y tế Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2011

Quyết định số 559/QĐ-BYT ngày 22/02/2012 của Bộ Y tế

2012

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011, 2012

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

2012

Huân chương lao động hạng ba

Quyết định số 2373/QĐ-CTN ngày 13/12/2013 của Chủ tịch nước

2013

Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ

Quyết định số 2362/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính Phủ

2015

Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, 2015

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích