Phòng Kế hoạch tổng hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

- Căn cứ nhiệm vụ của Bệnh viện hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức theo dõi đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới, phối hợp với các trường để thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ thống kê khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh vịên.

- Xây dựng quy hoạch phát  triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. 

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích