Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác nhân sự, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổ chức và quản lý hồ sơ cán bộ, tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác; Công tác thi đua khen thưởng….

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích