Warning: This module may not support sharing across sites


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


Hoạt động bệnh viện
Thư mời chào giá Về việc cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn
[ Cập nhật vào ngày (08/07/2024) ]
thumoichaogia
thumoichaogia

Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đang thực hiện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu hồ sơ, sổ và các giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nêu trên gửi báo giá (theo danh mục gửi kèm);


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BỆNH VIỆN MẮT VÀ RĂNG HÀM MẶT

 


Số: 144/TM.BVM-RHM.ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Cần Thơ, ngày 08 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ đang thực hiện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu hồ sơ, sổ và các giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện. Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nêu trên gửi báo giá (theo danh mục gửi kèm);

Đề nghị Quý đơn vị cung cấp Bản chào giá gửi đến:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Mắt - Răng Mặt Thành phố Cần Thơ; Địa chỉ: Số 39 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ; số điện thoại: 02923. 820 776 với tiêu đề “[Tên công ty]_BÁO GIÁ IN ẤN 2024”; File mềm xin vui lòng gửi về gmail: dauthau.bvmatrhmcantho@gmail.com

Yêu cầu về hồ sơ báo giá gồm có tài liệu sau:

1. Bản chào giá (Phụ lục 2 kèm theo thư mời chào giá);

Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành thư mời đến 17 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2024

2. Tài liệu kèm theo thư mời chào giá:

  + Danh mục mời báo giá

  + Mẫu chào giá

* Lưu ý: Quý đơn vị có nhu cầu khảo sát biểu mẫu trước khi báo giá vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch Tổng hợp, Số điện thoại phòng: 02923.810624; (ĐD Nhẫn, số di động: 0766.979 009)

Kính đề nghị quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ đến Bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số:144/TM.BVM-RHM, ngày 08 tháng 07 năm 2024)

STT

TÊN ẤN LÓT

ĐƠN VỊ

TỔNG CỘNG

DIỄN GIẢI

1

Bảng (phiếu) kiểm soát phẫu thuật

tờ

3.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều ngang)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều ngang)
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

2

Bảng kiểm chuẩn bị tiền phẫu chung

tờ

2.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều đứng)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều đứng)
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

3

Bảng kiểm chuẩn bị tiền phẫu đục t3 già

tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều đứng)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều đứng)
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

4

Bảng kiểm chuẩn bị tiền phẫu đục t3 trẻ

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều đứng)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều đứng)
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

5

Bệnh án bán phần trước (Tổng hợp + mộng thịt)

bộ

2.000

In theo mẫu
Kích thước giấy in bìa: (458 x324) mm (C3)
- Kích thước bìa thành phẩm: (440 x320) mm
- Bìa: giấy bìa Long An màu Vàng, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ tráng PE bóng mặt trong
- Ruột: giấy Fort kích thước (297x420) mm (A3)
định lượng: 70 gsm
+ Số lượng tờ ruột:3 tờ
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Gắn gáy 15 tờ có đóng số màu đỏ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim

6

Bệnh án chấn thương

bộ

100

In theo mẫu
Kích thước giấy in bìa: (458 x324) mm (C3)
- Kích thước bìa thành phẩm: (440 x320) mm
- Bìa: giấy bìa Long An màu Vàng, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ tráng PE bóng mặt trong
- Ruột: giấy Fort kích thước (297x420) mm (A3)
định lượng: 70 gsm
+ Số lượng tờ ruột: 3
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Gắn gáy 15 tờ có đóng số màu đỏ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim

7

Bệnh án đáy mắt

bộ

300

In theo mẫu
Kích thước giấy in bìa: (458 x324) mm (C3)
- Kích thước bìa thành phẩm: (440 x320) mm
- Bìa: giấy bìa Long An màu Vàng, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ tráng PE bóng mặt trong
+ Gắn gáy 15 tờ có đóng số màu đỏ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim

8

Bệnh án Đục thủy tinh thể T3 già

bộ

6.000

In theo mẫu
Kích thước giấy in bìa: (458 x324) mm (C3)
- Kích thước bìa thành phẩm: (440 x320) mm
- Bìa: giấy bìa Long An màu Vàng, định lượng 100-120gsm;
+ Số lượng tờ ruột:3 tờ
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ tráng PE bóng mặt trong
- Ruột: giấy Fort kích thước (297x420) mm (A3)
định lượng: 70 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Gắn gáy 15 tờ có đóng số màu đỏ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim

9

Bệnh án Đục thủy tinh thể T3 trẻ

bộ

1.000

In theo mẫu
Kích thước giấy in bìa: (458 x324) mm (C3)
- Kích thước bìa thành phẩm: (440 x320) mm
- Bìa: giấy bìa Long An màu Vàng, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ tráng PE bóng mặt trong
- Ruột: giấy Fort kích thước (297x420) mm (A3)
định lượng: 70 gsm
+ Số lượng tờ ruột:3 tờ
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Gắn gáy 15 tờ có đóng số màu đỏ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim

10

Bìa xanh bệnh án RHM

bộ

500

In theo mẫu
- Kích thước giấy in bìa: (458 x324) mm (C3)
- Kích thước bìa thành phẩm: (440 x320) mm
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ tráng PE bóng mặt trong
- Ruột: Gắn gáy 15 tờ có đóng số màu đỏ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim

11

Toa thuốc

quyển

50

In theo mẫu
- Kích thước giấy in bìa: (A5 dọc)
- Kích thước bìa thành phẩm: (A5 dọc)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh,
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước A5 dọc
+ In 1 màu đen, 1 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 100 tờ
- Đóng dạng cùi/toa: đóng phía trên 2 ghim thành dạng cùi/ toa, có đường đứt dập liền để xé ra cho dễ.

12

Ghi thông tin khám bệnh

tờ

2.500

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

13

Giấy cam đoan

Tờ

15.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

14

Phiếu bệnh án RHM

Tờ

500

In theo mẫu

- Kích thước giấy in: (420 x297) mm (A3 ngang)

- Kích thước giấy ruột thành phẩm: (420 x297) mm (A3 ngang)

- Loại giấy: giấy Fort; định lượng: 60 gsm

+ In 1 màu đen, 2 mặt

+ Gấp đôi tờ giấy thành dạng quyển

15

Phiếu chăm sóc chung

tờ

1.200

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

16

Phiếu chăm sóc đục T3 già

tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

17

Phiếu chăm sóc đục T3 trẻ

tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

18

Phiếu chăm sóc mộng thịt

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

19

Phiếu đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân nhập viện chung

tờ

2.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

20

Phiếu đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân nhập viện đục t3 già

tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

21

Phiếu đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân nhập viện đục t3 trẻ

tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

22

Phiếu khám bệnh vào viện

Tờ

500

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

23

Phiếu kiểm soát người bệnh trước khi chuyển mổ chung

Tờ

2.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

24

Phiếu kiểm soát người bệnh trước khi chuyển mổ đục t3 già

tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

25

Phiếu kiểm soát người bệnh trước khi chuyển mổ đục t3 trẻ

tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

26

Phiếu kiểm soát y dụng cụ tại phòng mổ chung

Tờ

2.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

27

Phiếu kiểm soát y dụng cụ tại phòng mổ đục t3 già

tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

28

Phiếu kiểm soát y dụng cụ tại phòng mổ đục t3 trẻ

tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

29

Phiếu phẫu thuật Glaucoma

Tờ

300

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

30

Phiếu phẫu thuật mộng thịt

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

31

Phiếu phẫu thuật phaco

Tờ

7.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

32

Phiếu phẫu thuật/thủ thuật tổng hợp

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

33

Phiếu theo dõi chức năng sống chung

Tờ

2.500

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

34

Phiếu theo dõi chức năng sống đục t3 già

tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

35

Phiếu theo dõi chức năng sống đục t3 trẻ

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

36

Sổ bàn giao dụng cụ thường trực

quyển

10

In theo mẫu
- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x297) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

37

Sổ bàn giao người bệnh cuốn nhỏ

quyển

10

In theo mẫu
- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A4 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A4 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x297) mm (A4 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

38

Sổ bàn giao thuốc thường trực

quyển

10

In theo mẫu
- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x297) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

39

Sổ báo cáo công tác tháng

quyển

5

- Kích thước giấy in bìa: (297 x 210) mm (A4 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (294 x 205) mm (A4 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (297 x 210) mm (A4 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

40

Sổ giao ban

quyển

15

In theo mẫu
- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x297) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

41

Sổ góp ý

quyển

10

- Kích thước giấy in bìa: (297 x 210) mm (A4 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (294 x 205) mm (A4 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 2 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (297 x 210) mm (A4 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

42

Sổ họp hội đồng bệnh nhân

quyển

2

- Kích thước giấy in bìa: (297 x 210) mm (A4 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (294 x 205) mm (A4 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 2 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (297 x 210) mm (A4 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

43

Sổ kiểm tra

quyển

3

- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x292) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 51 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

44

Sổ phẫu thuật

quyển

42

- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x292) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 51 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

45

Sổ thủ thuật

quyển

5

- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x292) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 51 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

46

Sổ thường trực

quyển

16

- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x292) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 51 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

47

Sổ trả hồ sơ bệnh án

quyển

5

- Kích thước giấy in bìa: (297 x 210) mm (A4 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (294 x 205) mm (A4 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (297 x 210) mm (A4 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

48

Sổ trả kết quả cận lâm sàng

quyển

20

- Kích thước giấy in bìa: (297 x 210) mm (A4 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (294 x 205) mm (A4 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (297 x 210) mm (A4 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

49

Sổ xét nghiệm

quyển

10

- Kích thước giấy in bìa: (420 x 297) mm (A3 ngang)
- Kích thước bìa thành phẩm: (415 x 292) mm (A3 ngang)
- Bìa: giấy bìa Long An màu Xanh, định lượng 100-120gsm;
+ In 1 màu đen, 1 mặt
- Ruột: giấy Fort kích thước (420x297) mm (A3 ngang)
định lượng: 60 gsm
+ In 1 màu đen, 2 mặt
+ Số lượng tờ ruột: 50 tờ
+ Tờ ruột đầu: in 1 mặt sau
- Đóng quyển: đóng giữa 2 ghim thành dạng quyển

50

Tờ cam đoan Laser

tờ

1.500

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X148) mm (A5 theo chiều ngang)
- Kích thước thành phẩm: (210X148) mm (A5 theo chiều ngang)
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

51

Tờ chỉ định các bước nhập viện

tờ

9.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X148) mm (A5 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X148) mm (A5 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60gsm; In 1 màu đen, 1 mặt

52

Tờ điều trị (mẫu chung, không nội dung đánh máy sẵn)

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

53

Tờ điều trị số 1 mộng thịt

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

54

Tờ điều trị số 1 t3 già

Tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

55

Tờ điều trị số 1 t3 trẻ

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

56

Tờ điều trị số 1 tổng hợp

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

57

Tờ điều trị số 2 Mộng thịt

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

58

Tờ điều trị số 2 t3 già

Tờ

6.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

59

Tờ điều trị số 2 t3 trẻ

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

60

Tờ điều trị số 2 tổng hợp

Tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

61

Tờ điều trị số 3 mộng thịt 1 ngày

Tờ

700

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

62

Tờ điều trị số 3 mộng thịt 3 ngày

Tờ

300

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

63

Tờ điều trị số 3 t3 già 1 ngày

tờ

5.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

64

Tờ điều trị số 3 t3 già 3 ngày

tờ

1.000

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

65

Tờ điều trị số 3 t3 trẻ 1 ngày

Tờ

700

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

66

Tờ điều trị số 3 t3 trẻ 3 ngày

Tờ

300

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

67

Tờ điều trị số 3 tổng hợp 1 ngày

tờ

700

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

68

Tờ điều trị số 3 tổng hợp 3 ngày

tờ

300

In theo mẫu
- Kích thước giấy in: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Kích thước thành phẩm: (210X297) mm (A4 theo chiều dọc)
- Giấy Fort, định lượng 60 gsm; In 1 màu đen, 2 mặt

TỔNG CỘNG

68 mặt hàng

 

Yêu cầu khác:

- Hiệu lực của báo giá là 120 ngày kể từ ngày báo giá;

- Giá chào là trọn gói đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, giao hàng.


TÊN ĐƠN VỊ

Địa chỉ: ……………………………………..

Điện thoại: ………………………………….

Số báo giá: ………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


……, ngày … tháng … năm ……

PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số: 144/TM.BVM-RHM.ĐT ngày 08 tháng 07 năm 2024 )

 

 

BẢN CHÀO GIÁ

 

Kính gửi: Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

 

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Mắt-Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gởi tới Quý bệnh viện bản báo giá như sau:

 

STT

Tên hàng hóa/công việc

Đơn vị tính

Mô tả

Đơn giá (VNĐ) / 1 đơn vị tính nhỏ nhất

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giá chào là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

- Báo giá có hiệu lực: ……… kể từ ngày báo giá

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
Admin Theo Bệnh viện Mắt - RHM Cần ThơCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Video giới thiệu về bệnh viện
 
Tiện ích